Ngũ tướng đất Phương Nam

Để hoàn thành nghiệp đế Chúa Nguyễn Phúc Ánh cần có sự đóng góp của nhiều vị tướng lĩnh, trong đó ngũ đại hổ tướng được xem là đệ nhất công thần của Triều Gia Long và đặc biệt cả 5 vị này điều sinh ra hoặc thành danh từ vùng đất Gia Định, nên được gọi là Ngũ hổ tướng Gia Định:

  • Thái Bảo Quận Công Nguyễn Văn Nhơn (Nhân) sinh tại An Giang (1753 – 1822)
  • Tả Quân Quận công Lê Văn Duyệt sinh tại Tiền Giang (1764 – 1832)
  • Kiến Xương Quận Công Nguyễn Huỳnh Đức sinh tại Long An (1748 – 1819)
  • Đoan Hùng Quận Công Nguyễn Văn Trương sinh tại Quảng Nam (1740 – 1810)
  • Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu sinh tại Vĩnh Long (1752 – 1827)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *